باشگاه مخاطبین

باشگاه مخاطبین آوند چیست؟

آوند از ابتدای مسیر انتشار، همراهی بسیار خوبی از سوی مخاطبین ویژهٔ خود داشت. «آوند» کارکرد و فلسفهٔ انتشار خود را در ایجاد زمینه‌های ارتباطی با مخاطبین خود می‌دانست. مخاطبینی که همکاران مجموعهٔ بزرگ باران هستند.

با همین نگاه، بیشترین حجم مطالب نشریه با کمک و همراهی همکاران هلدینگ باران و شرکت‌های زیرمجموعهٔ گروه باران آماده می‌شود. در هر شماره، گفتگوهایی با مدیران و همکاران باران منتشر کردیم و یادداشت‌ها و روایت‌هایی را نیز به قلم همکاران باران در مجله درج کردیم.

آوند از ابتدای مسیر انتشار، همراهی بسیار خوبی از سوی مخاطبین ویژهٔ خود داشت. «آوند» کارکرد و فلسفهٔ انتشار خود را در ایجاد زمینه‌های ارتباطی با مخاطبین خود می‌دانست. مخاطبینی که همکاران مجموعهٔ بزرگ باران هستند.

با همین نگاه، بیشترین حجم مطالب نشریه با کمک و همراهی همکاران هلدینگ باران و شرکت‌های زیرمجموعهٔ گروه باران آماده می‌شود. در هر شماره، گفتگوهایی با مدیران و همکاران باران منتشر کردیم و یادداشت‌ها و روایت‌هایی را نیز به قلم همکاران باران در مجله درج کردیم.

با ایده‌هایی تازه برای بهره گرفتن از خلاقیت و نگاه همکاران باران، این باشگاه خوانندگان را ایجاد کرده‌ایم.

دکمه بازگشت به بالا