سرمایه‌های انسانی

قاب‌های بارانی | قاب‌هایی از خانوادهٔ بزرگ باران در پایان سال ۱۴۰۰

ستاد مدیریت هلدینگ
دفتر هاشمیه
ستاد شرکت آسمان
ستاد شرکت آرمان
واحد ارتباطات برند
دفتر تهران
ستاد شرکت آفتاب
تیم پروژه باران ۳
تیم پروژه باران ۴
ستاد شرکت ستاره
ستاد باران‌هوم
ستاد شرکت سایه
تیم شرکت سایه در هتل‌برج مسکونی باران ۱
تیم شرکت سایه در هتل‌برج مسکونی باران ۲
تیم شرکت سایه در هتل‌برج مسکونی باران ۳
دکمه بازگشت به بالا